Biuletyn Informacji Publicznej

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy dokument określa, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848), zwaną dalej ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, wymagania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
  1. wymagania dotyczące treści, przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz ich publikacji
  2. kompetencje organu właściwego w sprawach monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy
  3. zasady monitorowania zapewniania dostępności cyfrowej stron internetowych lub aplikacji mobilnych oraz prowadzenia sprawozdawczości w zakresie dostępności cyfrowej
  4. postępowanie w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów2. Niniejszy dokument określa środki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Pabianickiego Centrum Medycznego sp. z o. o. z siedzibą w Pabianicach (95 – 200) przy ulicy Jana Pawła II 68 zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1062), zwaną dalej ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 1. Zapewnienie dostępności cyfrowej
 1. Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
 2. Żądanie, o którym mowa w punkcie II ust. 1 powinno zawierać:
  1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem
  2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo
  3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem
  4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy
 3. Podmiot publiczny realizuje żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeśli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ww. terminie, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim zapewni dostępność, jednak termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 4. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej, jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji. Jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności, powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach zaistniałej sytuacji i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.
 5. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu osoba zgłaszająca żądanie ma prawo złożyć do podmiotu publicznego skargę. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej, elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
 6. Począwszy od dnia 10 lipca 2023 roku pliki do pobrania, zamieszczane na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., są opisywane zgodnie z procedurą dostępności, tj. przy każdym pliku jest zamieszczana informacja o jego wielkości oraz formacie.
 1. Zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej
 1. Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej.
 2. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy po wykazaniu interesu faktycznego ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej, zwanym dalej wnioskiem o zapewnienie dostępności.
 3. Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
  1. dane kontaktowe wnioskodawcy
  2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno – komunikacyjnym
  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
  4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
 1. Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
 2. W przypadku, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.
 3. Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej można:
  1. złożyć osobiście w kancelarii Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 68, 95 – 200 Pabianice
  2. wysłać pocztą na adres: PCM Sp. z o. o., ul. Jana Pawła II 68, 95 – 200 Pabianice
  3. wysłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. W przypadku niezapewnienia dostępności wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin określony w pkt III ust. 4 lub od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w art. 31 ust. 3 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Skarga powinna zawierać wymogi opisane w art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do postępowań w sprawach skarg stosuje się przepisy działów I i II ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Pobierz:

Zał. 1 – wniosek o zapewnienie dostępności (wzór)Archiwum BIP Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o., w tym konkursów, ogłoszeń i zamówień publicznych, znajduje się na stronie bip.pcmnzoz.pl