Biuletyn Informacji Publicznej

Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.

Podstawy działania Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o.

 1. Pabianickie Centrum Medyczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zostało utworzone przez Gminę Miejską Pabianice.
 2. Siedziba Spółki mieści się w Pabianicach (95 – 200), przy ul. Jana Pawła II 68.
 3. Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Łódź – Śródmieście, Sąd Gospodarczy, XX Wydział KRS pod numerem KRS 0000330633.
 4. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. wpisane zostało do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem księgi rejestrowej 000000023602.
 5. Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. prowadzi działalność medyczną
  w zakresie:
  1. Szpital im. E. Biernackiego – REGON 100682491-00026
  2. Centrum Medycznej Opieki Pozaszpitalnej – REGON 100682491- 00040
  3. Ambulatoryjna Opieka Medyczna z Centrum Diagnostyki – REGON 100682491-00033

Spółka działająca pod nazwą Pabianickie Centrum Medyczne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, zwana w dalszej części PCM lub Spółką, działa w szczególności na podstawie:

 1. Aktu założycielskiego Spółki z dnia 28 kwietnia 2009 roku (podpisanego przed notariuszem Dariuszem Kupisem za Repertorium A nr 2349/2009) ze zmianami. Tekst jednolity na dzień 10 lipca 2017 roku.
 2. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ze zmianami.
 3. Ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek Handlowych ze zmianami.
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ze zmianami.
 5. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ze zmianami.
 6. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ze zmianami
 7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ze zmianami.
 8. Innych aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia i organizacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz przepisów wydanych na ich podstawie.

 

Archiwum BIP Pabianickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o., w tym konkursów, ogłoszeń i zamówień publicznych, znajduje się na stronie bip.pcmnzoz.pl